Çakır Okulları - Çakır Ekolü

Yükleniyor...

Çakır Ekolü

Çakır Ekolü

“Çakır Ekolü”nü temellendiren vizyonumuz; toplumun gelişimine ve eğitimine katma değer sağlayacak, özgün, yetkinlik bazlı eğitim modelini oluşturmak ve modelin yaygınlaşmasını sağlamaktır.

Okul programımız; öğrencinin, öğrenme sürecinin aktif bir parçası olacağı şekilde,  öğrenci merkezli olarak tasarlanmıştır. Öğretmenin rehber, öğrencinin aktif olduğu bir sınıf ortamı vardır. Farklı öğrenme tarzları; istasyon çalışmaları, grup çalışmaları, sunumlar, sergiler, atölyeler ile desteklenir. 

Okul programımız ezberden uzak, sorgulama temellidir. Gerçek hayatla ilintili, yaş grubuna uygun ve ilgi çekici öğretme stratejilerinin planlanmasındaki amaç, öğrencinin ünite boyunca becerilerini geliştirmesi ve kalıcı bir öğrenme tecrübesi yaşamasıdır. 

Okul programımız; öğrenmenin temel ilkelerinden olan merakı tetikleyerek tek başına ve başkaları ile öğrenmeyi teşvik eder. Bilginin gerçek hayatta kullanılacak becerilere ve tutumlara dönüşmesi beklenir. Okul programında öğrenciler, bilgiye ulaşırken aynı zamanda düşünme becerileri, sosyal beceriler, iletişim becerileri, öz yönetim becerileri, araştırma becerilerini de geliştirirler.

Öğrencilerin yaş grubuna göre takip edeceği müfredatın temeli, Milli Eğitim Bakanlığı  tarafından belirlenir. MEB müfredatına ek olarak; ulusal ve küresel önemi olan kavramlar düzenli olarak takip edilir, değerlendirilir;  ders içeriklerinin gerçek hayat bağlamında daha derin ve nitelikli öğrenilmesinin sağlanması için müfredatla bütünleştirilir.

Farkımız

Tecrübe

Çakır Okulları; 1989’da dershane olarak eğitim öğretim hayatına başlamış, 1993 yılından bu yana okul olarak eğitim sektöründe 34 yıldır hizmet vermektedir.

Kurumsal Yönetim

Kuruluşunda aile müessesesi olan Çakır Okulları;  uzun zamandır, ailenin ve profesyonel yöneticilerin ortak Çakır vizyonunda buluştuğu, görev, sorumluluklar ve süreçlerin açık bir şekilde tanımlandığı kurumsal bir yapı ile yönetilmektedir.

Uluslararası Geçerliliği Olan Program ve Diploma / Uluslararası Bakalorya IB Programları 

1968 yılında değişen dünyada bireylerin ihtiyaç duydukları, kişisel, duygusal, entelektüel ve sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik Cenevre’de oluşturulan ve kâr amacı gütmeyen bir eğitim programıdır.

Ezberden uzak, kalıcı öğrenmeye yönelik, beceri temelli bir okul programı takip edilir. Çakır Okulları eğitim programının eğitim anlayışı öğrenci merkezlidir. Öğrenciler öğrenme sürecinin bir parçasıdır. Öğretmenin rehber, öğrencinin aktif olduğu bir sınıf ortamı vardır. Farklı öğrenme tarzları; istasyon çalışmaları, grup çalışmaları, sunumlar, sergiler, atölyeler ile desteklenir.

Okul programı ezberden uzak, sorgulama temellidir. Gerçek hayatla ilintili, yaş grubuna uygun ve ilgi çekici öğretme stratejilerinin planlanmasındaki amaç, öğrencinin ünite boyunca becerilerini geliştirmesi ve kalıcı bir öğrenme tecrübesi yaşamasıdır. Okul programı; merakı tetikleyerek tek başına ve başkaları ile öğrenmeyi teşvik eder. Bilginin gerçek hayatta kullanılacak becerilere ve tutumlara dönüşmesi beklenir. Okul programında öğrenciler bilgiye ulaşırken aynı zamanda düşünme becerileri, sosyal beceriler, iletişim becerileri, öz yönetim becerileri, araştırma becerilerini de geliştirirler.

Çakır Okullarında öğrenciler; kendilerini ana dillerinde ve farklı dillerde ifade edebilen, yaşam öğrenen dünya vatandaşları olmaları için yetiştirilirler. Okulun dil programı, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatını takip eder ve Uluslararası Bakalorya gerekliliklerini içeren çerçeve programdan oluşur.

Ana dilin doğru kullanımının iletişimin anahtarı olduğundan okulun eğitim dili Türkçedir.

Çakır Okulları, kültürlerarası anlayışın ve çok dilliliğin gelişiminde dilin ne denli önemli olduğunun daima farkındadır. Bu nedenle okulun dil politikası, IB'nin “kültürler arası anlayış, kişinin kendi bakış açısını ve başkalarının bakış açılarını tanıması ve onlar üzerine düşünmesini kapsar” ifadesiyle güçlü bir uyum içindedir.

Çakır Okullarında; uluslararası bir eğitim anlayışı çerçevesinde birden fazla dilde iletişim kurma becerisinin, kültürler arası anlayışın oluşması için gerekli olduğuna inanılır. Farklı diller, dünya görüşü ve farklı kültürlerle ilgili anlayışı derinleştirmeye yardımcı olur. Bu anlayış, öğrencilerin daha iyi ve barışçıl bir dünya için doğru davranış ve nitelikleri geliştirmelerini sağlar.

Kaynakça : https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/cefr/

Teknoloji; öğrenci ve öğretmenlerimizin hayatlarının, gelişim ve etkileşimlerinin doğal bir parçasıdır.

“Çakır Ekolü”nün okulumuz ekosistemindeki aktivasyonunda yetkin teknoloji kullanımının farkındalığından dolayı, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz platform ve “cihaz bağımsız” programları kullanırlar.

Okulumuz 2015 yılından beri bir “Google Okulu” dur. Öğrenciler Google Classroom üzerinde çalışmalarını yürütür. WEB 2.0 araçları (Canva, Classdojo, Kahoot, Mentimeter, Padlet, Wordwall vb.) branşa özgü olarak ders içeriğini geliştirmek ve öğrencilerle etkileşim için kullanılır.

Yetkin network altyapımız sayesinde öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve çalışanlarımıza istenmeyen ve zararlı içerikten korunarak güvenli internet erişimi sağlanır.

Çakır Veli Paneli ile velilerimiz online randevu alabilir, öğretmenlere mesaj gönderebilir, öğrencimizin performans geri bildirimlerine ve 4. sınıftan itibaren sınav notlarına ulaşabilirler.

Çakır Okullarının tüm sınıflarında eğitim içeriği, akıllı tahtalar ile zenginleştirilmiş ve yüksek hıza sahip simetrik MetroEthernet bağlantısı ile desteklenmiştir.

Öğrencilerimizin teknolojik gelişimini modern dünyanın ihtiyaçlarına cevap verecek seviyeye taşımak için yapay zeka temelli uygulamalar, farklı dillerde kodlama, robotics ve bunu destekleyen atölyeler bulunur.

Farklılaştırılmış öğretim; öğrencilerin ön bilgi, ilgi, öğrenme stilleri gibi farklı bireysel özelliklerini kabul eden, bu özelliklere uygun tasarımlar geliştirerek her bireye başarılı olma fırsatı tanıyan ve öğrenme sürecinde öğrencilerin öz düzenleme, problem çözme, iletişim kurma ve biliş ötesi becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir öğrenme tasarımıdır. Farklılaştırılmış öğretim; öğrencilerin ilgileri ve yetenekleri, öğrenme stilleri ile öğrenme gereksinimleri bakımından bireysel farklılıklara sahip olduğu düşüncesine dayanır.

Çakır Okulları, öğrenme ve öğretme süreçlerini farklı araç ve stratejiler kullanmaya teşvik ederek geliştirmektedir. Öğretmenler, öğrenci ihtiyaçlarına ve öğrenme farklılığına göre içeriği, süreci, ürünü ve öğrenme ortamını farklılaştırmaktadırlar.

Çakır Okullarında her öğrenci bilişsel olarak birbirinden farklı olduğuna inanılır ve bu bilişsel basamaklar desteklenerek öğrencinin kendi özelinde öğrenme performanslarını artırmak hedeflenir. Farklılaştırmanın yapılandırılabilmesi için Pass Teorisi kullanılan metodlardan biridir. PASS Teorisi, beynin yapısını esas alan ve bu yapı üzerine kurgulanan bir öğrenme modelidir. “Planlama, dikkat, ardıllık ve eş zamanlılık”tan meydana gelen bu dört bilişsel işlem, öğrenmenin yapı taşını oluşturur.

Planlama, öğrencinin sunulan problemlere ilişkin çözümleri belirlediği, seçtiği, uyguladığı ve değerlendirdiği zihinsel bir işlemdir.

Dikkat, öğrenciyi belirli uyarıcılar üzerinde seçici bir şekilde odaklayan ve odaklanması gereken noktayı ayırt edebilmesidir. Dikkat 1 çalışmasında var olan bilgi üzerine çalışılır. Dikkat 2 çalışmasında ise anlama, yorumlama, büyük fikre ulaşma gibi üst düzey bilişsel etkinliklere yer verilir.

Eşzamanlılık, öğrencinin farklı uyaranları tek bir bütün veya grup halinde bir araya getirdiği aşamadır. Eşzamanlı işlemlerin temel yönü, ayrı öğelerin hepsinin bir kavramsal bütün içinde ilişkilendirmesidir.

Ardıllık ise uyaranları zincire benzer bir şekilde ve özel bir sıra haline getiren kısımdır.

Çakır Okullarında anadil Türkçe ve branş dersleri Pass Teorisi dikkate alınarak planlanır.

Çakır Okullarında öğrenmenin merkezi olarak kabul edilen kütüphane, zengin ve çeşitli dil kaynakları sunmaktadır. Kütüphanede, öğrencilerin dilin estetiğini kavrayarak dilden zevk almalarını sağlamak amacıyla Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca, farklı edebi türleri içeren eserlerden geniş bir yelpaze sunulmaktadır.

Ana dili okulun eğitim dilinden farklı olan öğrenciler için de okul kütüphanesinde kaynaklar bulunmaktadır.

Çakır Okulları kütüphanesi, 45.000 basılı kaynak kitap, 35 süreli yayın, 600’ün üzerinde işitsel kaynak ve 75 disiplinde 12 milyondan fazla dergi makalesi, kitap, resim ve birincil dijital kaynak kapasitesi (Achieve 3000, Jstore, Managebac, Turnitin vb) ile Bursa’nın en büyük kütüphanesine sahiptir. Türkiye’nin de sayılı kütüphanelerinden biridir.

Çakır Okulları, Library of Congress'in belirlemiş olduğu tüm dünyada geçerli olan Marc Standartını kullanan Librid Kütüphane Otomasyon Sistemi yönetim programını kullanmaktadır. Okul velileri, sistem üzerinden kütüphane koleksiyonunda bulunan basılı ve elektronik yayınlara erişime yönelik tarama ve ödünç alma işlemlerini yapabilmektedirler.

Çakır Okulları; öğrencilerin bilgi, beceri ve bakış açılarını öğretme, öğrenme ve değerlendirme süreçlerinde sergilemeleri için açık yönergeler sağlayan bir “Akademik Dürüstlük Politikası” geliştirmiştir. Çakır Okulları, ilkeli olma özelliğini aşılamak için ifade özgürlüğüne, etkileşime ve bilimsel araştırmaya açık öğrenme ortamları sağlar. Öğrenciler, “Akademik Dürüstlük Politikası” kapsamındaki sorumluluklarını kütüphane öğretmenleriyle birlikte her yıl gözden geçirirler.

 • Toplam alan 15 956 metrekare Yeşil alan 4 600 metrekare ( ⅓)
 • Konferans Salonu Okulumuzda 450 kişilik konferans salonumuz vardır.
 • Laboratuvarlar ( Fen Bilimleri Laboratuvarı, Fizik, Kimya - Biyoloji Laboratuvarı)
 • IB MYP/DP standartlarına göre oluşturulmuştur.
 • Sanat Atölyeleri ( Müzik, Görsel Sanatlar, Seramik-Heykel, Drama )
 • Bilişim Atölyeleri ( Tasarım, Maker,Robotics, Bilgisayar Laboratuvarı)
 • Spor Alanları (Futbol, Basketbol Sahaları, Masa Tenisi Alanı, Kapalı Spor Salonu, Yarı-olimpik Yüzme Havuzu, Fitness)
 • Çakır Okullarında her öğrenci bir sanatçı olarak kabul edilir. Sanat öğretimi, hem analitik hem bütüncül hem de sezgisel öğrenme biçimlerini içerir. Bazı öğrenciler, analitik bakış açısıyla parçadan bütüne varabilirken bazıları ise doğaçlamaya ve sezgisel öğrenme biçimine yatkındır.

  Çakır Okullarında öğrenme ve öğretme yaklaşımları, öğrencilere ünite bazında yerelden ulusala, ulusaldan küresele bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Sanat programı; öğrencilere kendi kültürleri hakkında farkındalık sağladığı gibi dünya üzerinde farklı toplumların, farklı kültürlerin ve coğrafyaların da yer aldığını, tüm bunlara saygılı, ön yargısız olabilme bilincini de kazandırmaktadır.

  Atölye ortamlarında gerçekleştirilen sanat eğitimi ile görsel algısı gelişmiş, kendisini sanat yoluyla ifade eden, özgün ve yaratıcı fikirler üreten, problemlere yapıcı çözümler öneren bireyler yetiştirilmesi hedeflenir.

  Çakır Okullarında heykel ve seramik atölyelerinde öğrenciler, mevcut bilgilerini kullanarak yeni fikir, ürün ve süreçler yaratırlar. Öğrenciler formu ve materyali keşfedip yeni ürün yaratırken motor becerini de geliştirir. Heykel ve seramik atölyeleri aynı zamanda gerçek hayatta ihtiyaçları olan sebat etme, esneklik gibi öz yönetim becerilerini de destekler.

  Çakır Okullarında müzik eğitimi; öğrencilerin müziğin gerçek hayat ve diğer disiplinlerle bağlantısını kavradıkları bir müzikal davranış yaratma süreci olarak kabul edilir. Bu süreçte, öğrencilerin farklı öğrenme çeşitleri, yetenekleri ve hazır bulunuşlukları gözlemlenerek işitsel, görsel ve duyuşsal çeşitlilikle öğretilir.

  Çakır Okullarında keman, çello, gitar, flüt, saksafon, bateri enstrüman eğitimi kapsamında yer alırken şan eğitimi ve çok sesli koro eğitimi de bulunmaktadır.

  Çakır Okulları Çok Sesli Korosu ve Orkestrası 150’yi aşkın öğrencinin katılımıyla oluşur.

  Ortaokulda şan eğitimi ile beraber öğrencilerimiz müzikal performans sergiler.

  Lise öğrencilerinden oluşan “Oda Orkestrası ve Okul Orkestrası” mevcuttur.

  Çakır Okullarında drama eğitimi, öğrencilerin doğaçlama ve rol alma tekniğinden faydalanarak empati kurma, esneklik, özgün çözümler üretme, dil becerisi, sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisini geliştirdiği hem kendini hem çevresini tanımayı desteklendiği bir süreçtir.

  Çakır Okullarında öğrencilerin kullanımına açık resim atölyesi, heykel-seramik, drama ve müzik atölyeleri bulunmaktadır. Sanat atölyeleri, sorgulamaya uygun şekilde tasarlanıp öğrencilerin beceri gelişimlerini destekleyen ortamlardır. Sorgulama, sanatın doğası kabul edilerek farklılaştırılmış teknik ve yöntemler öğrencilerin tercihine sunulur. Öğrencilere istedikleri malzemeler ve performanslarla kendilerini ifade etme şansı tanınır.

  Çakır Okullarında spor eğitimi, öğrencilere fiziksel olarak aktif olmanın önemini aşılarken öğrencilerin beslenme konusunda sağlıklı tercihler yapma konusunda bilinçlenmelerini de sağlar. Spor kültürü beceri temelli okul programının önemli bir parçasıdır. Çakır Okullarında öğrenciler, gelecek yaşantılarında ihtiyaç duyacakları pek çok beceriyi geliştirmeleri için yapılandırılmış bir program takip eder. Çakır Okullarında spor etkinlikleri; karar verme, çatışmaları yönetme, müzakere etme, takım halinde iş birliği içinde çalışma, sorumluluk alma, devretme, takdir etme gibi becerileri destekler. Aynı zamanda öğrencilere liderlik yapma ve grup içinde çeşitli roller üstlenmeleri için doğal bir ortam sağlar.

  Okulun, Çakır Spor Kulübü adında spor kulübü vardır. Spor kulübü, faaliyetlerini basketbol, voleybol, futbol ve yüzme olmak üzere dört dalda sürdürmektedir. Spor kulübünde sadece okulun kendi öğrencileri yarışır. Okul dışından oyuncu desteği alınmaz. Okul takımlarının alt yapı çalışmaları ilkokul itibari ile başlar. Ortaokuldan itibaren öğrenciler lisanslı sporcu olarak okulu turnuvalarda temsil ederler.

  Okulda açık futbol, basketbol sahaları, masa tenisi alanı, fitness, kapalı spor salonu ve yarı olimpik havuz mevcuttur.

  Çakır ekolünde öğrenen topluluğunun geliştirmesi istenilen tutum ve davranışlar IB’nin Öğrenen Profili olarak tanımladığı tutum ve davranışlarla örtüşür. Beceri temelli okul programımız bu tutum ve davranışların gelişimine olanak sağlar.

  Öğretmen seçimi kriter bazlı olarak yapılır ve okulda hizmet yılı yüksek bir öğretmen kadrosu vardır. Okul, öğretmenin profesyonel ve kişisel gelişimini destekler. Öğretmenler, pedagojik ve branşa özgü alanlarda sertifikalı eğitimlere katılırlar. Öğretmenlerimizin performansları ders gözlemleri ile denetlenir ve kendilerine geri bildirim verilir.

  Politikalar

  Çakır Okullarının süreç ve politikaları Dil Politikası, Ölçme Değerlendirme Politikası, Erişim ve Kapsama Politikası, Akademik Dürüstlük Politikası ve Teknoloji Politikası ile beyan edilmiştir. Velilerimiz, politikalara Veli Paneli sistemleri üzerinden ulaşabilirler. 

  Dil Politikası; Çakır Okullarında öğrencilerin kendilerini ana dilde ve farklı dillerde ifade edebilmeleri için uygulanan süreçleri tanımlar.

  Ölçme Değerlendirme Politikası; Çakır Okullarında öğrencilerin; kendi akademik hayatlarını sorgulamaya, gelecekteki öğrenmeleri için ulaşılabilir hedef belirlemeye, kendilerini geliştirmeye ve sınırlarını zorlamaya nasıl teşvik edildiğini tanımlar. 

  Erişim ve Kapsama Politikası, Çakır Okullarında öğrenme fırsat ve olanaklarının, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler dahil olmak üzere nasıl düzenleneceğini ve iyileştirileceğini tanımlar. 

  Akademik Dürüstlük Politikası, Çakır Okullarında öğrencilerin fikir ve düşüncelerini ifade ederken akademik dürüstlüğün nasıl teşvik edildiğini tanımlar.  

  Teknoloji Politikası Çakır Okullarında teknolojinin eğitim amaçlı ve yaş grubuna uygun uygulamalarla nasıl uygulandığını tanımlar.